องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจดรายงานการประชุม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  เป้าหมาย บุคลากรทุกคน  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สิริรัตน์ ยิ่งยง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1016759310.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)