องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก  
  เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ  
  แหล่งความรู้ ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /สำนักคลังจังหวัด /กรมบัญชีกลาง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัคพงศ์ ดาวปลื้ม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2775152338.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)