องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเสริมสร้างความสมดุลชีวิตคนทำงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  เป้าหมาย บุคลากรของหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร  
  แหล่งความรู้ หลักเกณฑ์การประกวดหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง งามสิริศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7603943459.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.73 Based on 15 rating)