องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการกำหนดระเบียบและการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศิริวรรณ ชุมจันทร์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0767181424.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.67 Based on 3 rating)