องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจกรณีสหกรณ์รับจำหุ้นของสหกรณ์ได้หรือไม่  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
  แหล่งความรู้ หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส0017/18849  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวรสสุคนธื เทียบเทียม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นิติธร มะโนวัง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6371922344.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)