องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  เป้าหมาย บุคลากรที่ได้รับความรู้สามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เสาวลักษณ์ สังสะโอภาส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8452056690.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)