องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  เป้าหมาย เพื่อบุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน  
  แหล่งความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวเจนนิสา หอมขาว  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อรนุช จ้อยเจือ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5386966114.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)