องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ มูลเหตุแห่งการทุจริตในสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  เป้าหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการควบคุมกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM TEAM1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เบญญาทิพย์ ปลักปลา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6910195393.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.84 Based on 25 rating)