องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายมนตรี โพธิ์บางหวาย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) โยษิตา สนนา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1648755310.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.67 Based on 3 rating)