องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ Co-op Info 1.01  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
  เป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์โปรแกรมประยุกต์Co-op Info 1.01 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ เจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วัฒนา สมัครเกษตรการ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5277041390.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)