องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศิริรัตน์ หมวดปัชชา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3413126774.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)