องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหาการขาดทุนในสหกรณ์ภาคการเกษตร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  เป้าหมาย สามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM TEAM3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เบญญาทิพย์ ปลักปลา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9406682893.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.60 Based on 10 rating)