องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายพงศธร ชาลีนิวัฒน์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณิชากร เสนาเดชสุริยะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4586092923.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 7 rating)