องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ  
  แหล่งความรู้ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ,คณะทำงาน KM กลุ่มที่ 2 กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางปฐมพร สุทธนากร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปฐมพร สุทธนากร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6887110029.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 7 rating)