องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ภัทรนันท์ มณีเนตร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วสิษฐ์พล พุทธพงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0179822052.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)