องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ ข้อบกพร่องในธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ เพ็ญวรรณ แสนทวีสุข  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วสิษฐ์พล พุทธพงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3061084245.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.00 Based on 2 rating)