องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จาตุรนต์ หลงขาว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4901674531.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.52 Based on 21 rating)