องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ เพาะต้นกล้าสหกรณ์ ในสถานศึกษา  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสงบ เย็นใจ และคณะทีมงานการจัดการความรู้  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปกาศิต สมาธิ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5150658209.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.63 Based on 71 rating)