องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2553  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสถาบันเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานการจัดการความรู้  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปกาศิต สมาธิ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1081467741.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.79 Based on 52 rating)