องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ KM การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ อดุลย์ คนมั่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดนัยพงษ์ เรืองสวัสดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4002165146.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)