องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์และเทคนิคในการประสานงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวกนกพร วรรณนรากุล  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อรนุช จ้อยเจือ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9812566171.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)