องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเขียนรายงานตรวจการสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  
  เป้าหมาย บุคลากรในหน่วยงาน  
  แหล่งความรู้ องค์ความรู้เฉพาะบุคคล คูมือการชำระบัญชี พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายธงชัย มากไหม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กฤษฎ์ จารุชาต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0575794523.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 5 rating)