องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ใขปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงาน  
  แหล่งความรู้ คู่มือธรรมาภิบาลในสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธีรวุฒิ ใจดี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7032248173.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.92 Based on 12 rating)