องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางมลฤดี ชาวกงจักร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ขวัญศิริ หวานชื่น  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7876434105.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.73 Based on 11 rating)