องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ ดำรงอยู่แล้ว รอด ของกิจการสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายอาทร ชัยยันต์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณิชากร เสนาเดชสุริยะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2063958349.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.60 Based on 10 rating)