องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System:CPS)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
  เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) รัตน์ชา อินสำราญ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1369720304.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)