องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การติดตามและประเมินผล  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน กรณีจัดประชุมนอกสถานที่  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายอนุชา ฟักสุวรรณ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ขวัญศิริ หวานชื่น  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8682618461.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.86 Based on 7 rating)