องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ หลักและวิธีปฏิบัติในการชำระบัญชีสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
  เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเลย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ดวงประทีป กุลัตถ์นาม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดวงประทีป กุลัตถ์นาม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6542251168.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 2.67 Based on 3 rating)