องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การรักษามาตรฐานสหกรณ์โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  
  แหล่งความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางราตรี ป้องสนาม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วนิดา วิลา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7060970160.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 1 rating)