องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/เกษตรกร/บุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุวิทย์ เวียงกมล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6278347884.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)