องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 8 จ.ขอนแก่น  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย สหกรณ์/ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์/สมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุวิทย์ เวียงกมล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8370727532.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)