องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2557  
  หัวข้อองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติในการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสนิท ต้นสมบัติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นทพล ทรงเจริญ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5106345003.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.86 Based on 7 rating)