องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือระบบงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้รับบริการภายนอกและบุคลากรในสำนักงาน,  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) รัตน์ชา อินสำราญ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4350990588.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)