องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2554  
  หัวข้อองค์ความรู้ ๖ ข้อควรรู้ในการประชุมกลุ่มสมาชิกให้ได้ผล  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ เกรียงศักดิ์ ศรีสุข  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เกรียงศักดิ์ ศรีสุข  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9159071444.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)