องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการปฎิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะชำระบัญชี  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เกษราภรณ์ มลิวัลย์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3740135516.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.71 Based on 79 rating)