องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สำเนา เสลานอก  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6212813404.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.80 Based on 5 rating)