องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และแนวทางการปฏิบัติงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสมศรี พงศ์ศรีวัฒน์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธัญชนก ศรีพุฒ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9121278960.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)