องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  เป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ บุคลากรกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุภารัตน์ หิรัญญโสภณ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9998132491.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.20 Based on 5 rating)