องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา  
  เป้าหมาย ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงการฝึกอบรม  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่18  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พิเชฐ นิลวานิช  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4015214945.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)