องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สุเพียน ยูโซะ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นิติ ดาราหะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0365480390.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 8 rating)