องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2552  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริการที่ดี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานเลขานุการกรม  
  เป้าหมาย บุคลากร  
  แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวปิยรัตน์ ฝ่ายอุประ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อารีรัตน์ ระพีแสง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3174440128.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.86 Based on 7 rating)