องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2554  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานเลขานุการกรม  
  เป้าหมาย บุคลากร  
  แหล่งความรู้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางฤทัย ขันธประณีต  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อารีรัตน์ ระพีแสง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6181020580.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.56 Based on 9 rating)