องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2556  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองคลัง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจสอบ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ฐิติมา วิชชุปัญญ์กุล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9065110583.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 4 rating)