องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมด้านการสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัฐนันท์ เวสประศาสตร์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3627133143.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)