องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหาการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
  แหล่งความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ดอนตาล  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พงษ์พิพัฒน์ นาโพนงาม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8311840506.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.50 Based on 2 rating)