องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่าน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-2  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พงษ์พิพัฒน์ นาโพนงาม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5585459015.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.50 Based on 2 rating)