องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  แหล่งความรู้ กรมบัญชีกลาง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พงษ์พิพัฒน์ นาโพนงาม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4372366511.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.50 Based on 2 rating)