องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางในการปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
  เป้าหมาย 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการชำระเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน 2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการชำระถึงขั้นตอนที่ 6  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางวัชรี ไปพบ/ ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปิยะ โคตุละ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0582155534.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)