องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศศิธร ยุชยทัต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6801780583.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.80 Based on 10 rating)