องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ปีงบประมาณ 2559  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) แสงอุษา ส่งแสง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1312103290.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)